Kancelaria Prawna Skarbiec

Inne usługi

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Kodeks spółek handlowych pozwala na przekształcenie spółki cywilnej w spółę jawną. Transformacja spółki cywilnej w spółkę jawną powoduje, iż zmienia się całkowicie forma prawna działalności gospodarczej ze stosunku stricte umownego na podmiot prawa handlowego, który podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy spółki cywilnej stają się wspólnikami spółki jawnej z dniem wpisania spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców.

Skutki przekształcenia

Skutkiem przekształcenia jest przejście praw i obowiązków stanowiących majątek wspólny wspólników spółki cywilnej na spółkę jawną. W szczególności spółka jawna staje się podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej (chyba że ustawa lub decyzja właściwego organu stanowi inaczej).

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną będzie skutkowało także zmianą zasad odpowiedzialności wspólników. Zasadą wynikającą z treści Kodeksu spółek handlowych jest, że wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Należy jednak podkreślić, iż odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej ma charakter subsydiarny, co sprowadza się do tego, że najpierw odpowiada spółka, a dopiero potem wspólnicy (a więc odmiennie niż w spółce cywilnej, gdzie odpowiedzialność ponoszą od razu, bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie wspólnicy). Innymi słowy, wierzyciel spółki będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Każdy wspólnik spółki ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. Prawo reprezentowania spółki jawnej nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.

Podjęcie uchwały o przekształceniu

Pierwszym krokiem zmierzającym do transformacji w spółkę jawną powinna być wspólna decyzja wszystkich wspólników o przekształceniu w spółkę jawną.

Decyzja to powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w postaci uchwały wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Uchwała powinna określać przede wszystkim zgodę na przekształcenie oraz uzgodnienie spraw będących przedmiotem zgłoszenia spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców (jak np. przedmiot działalności, osoby uprawnione do reprezentowania spółki, firmę spółki jawnej etc.)

Dopasowanie umowy spółki cywilnej
do przepisów o spółce jawnej

Kolejnym etapem założenia spółki jawnej jest dopasowanie umowy spółki cywilnej do przepisów o spółce jawnej. Oznacza to przede wszystkim, iż wspólnicy muszą uzgodnić firmę i siedzibę spółki jawnej, określić wkłady poszczególnych wspólników i ich wartość, przedmiot działalności oraz czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Wskazane jest, aby umowa precyzowała określenie czynności przynajmniej jeszcze w kwestii określenia czynności zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd, sposobu reprezentowania spółki jawnej, wskazania wspólników prowadzących sprawy spółki, wyłączenia w zakresie prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji, podziału zysków i strat.

Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki jawnej albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu.

Dopasowanie umowy spółki cywilnej do przepisów o spółce jawnej następuje, co do zasady, w formie stosownego aneksu do umowy spółki cywilnej.

Ponadto należy sporządzić tekst jednolity umowy spółki jawnej, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w umowie spółki cywilnej.

Zarówno aneks do umowy spółki cywilnej oraz tekst jednolity umowy spółki jawnej powinny zostać podpisane przez wszystkich wspólników. Ponadto, każdy ze wspólników powinien złożyć swój podpis w obecności Notariusza, albowiem wzory podpisów będą stanowić załącznik do formularzy rejestracyjnych spółki jawnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja spółki jawnej
w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kolejnym etapem działań jest rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgłoszenie spółki jawnej do rejestru następuje (w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania aneksu do umowy spółki cywilnej i tekstu jednolitego umowy spółki jawnej) na formularzu rejestrowym.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012