Kancelaria Prawna Skarbiec

Spółki z organiczoną odpowiedzialnością

Zakładanie spółek z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. W zarządzie spółki mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne. Podstawową cechą sp. z o.o. jest brak odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki. W pewnych okolicznościach odpowiedzialność taką mogą jednak ponosić członkowie zarządu.

Sporządzenie umowy spółki

Pierwszym etapem założenia Spółki jest sporządzenie umowy Spółki. Umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, który ma za zadanie określać firmę, siedzibę Spółki, przedmiot działalności Spółki oraz wysokość kapitału zakładowego. Ponadto umowa Spółki powinna zawierać zapis czy wspólnik może zawierać więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, oraz czas trwania Spółki, jeżeli jest oznaczony.

Począwszy od dnia 8 stycznia 2009 roku minimalny kapitał zakładowy, jaki należy wnieść do Spółki wynosi 5.000 złotych.

Umowa Spółki można również ograniczać lub wyłączać wstąpienie do Spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, jednakże w przypadku nie oznaczenia warunków spłat spadkobierców niewstępujących do Spółki takie ograniczenie lub wyłączenie jest bezskuteczne.

Umowa Spółki powinna zostać podpisana przez wszystkich wspólników. Ponadto, członkowie zarządu powinni złożyć swoje podpisy w obecności notariusza, albowiem wzory podpisów będą stanowić załącznik do formularzy rejestracyjnych Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka w organizacji

Z dniem zawarcia umowy Spółki, powstaje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Pomimo braku osobowości prawnej, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, może również zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kolejnym etapem działań jest rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgłoszenie Spółki do rejestru następuje na formularzu rejestracyjnym w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od jej zawiązania. Jeżeli Spółka nie zostanie zgłoszona do rejestru w ustawowym terminie, to umowa, którą podpisali wspólnicy ulega rozwiązaniu.

Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012