Kancelaria Prawna Skarbiec

Spółka jawna

Zakładanie spółki jawnej

Pierwszym etapem powstania spółki jawnej jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Umowa spółki jawnej powinna określać co najmniej firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę jednego wspólnika albo kilku oraz dodatkowo oznaczenie „spółka jawna”.

Istotne jest określenie w umowie wkładów wnoszonych do spółki przez wspólników, ponieważ stanowią majątek spółki, a w razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Wszelkie prawa jakie wniesie wspólnik do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę. Należy wskazać, iż udział kapitałowy wspólnika odpowiada rzeczywistości wniesionego wkładu. Majątek spółki stanowi mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę już w czasie jej trwania.

Umowa spółki powinna określać przedmiot działalności gospodarczej oraz wskazywać na czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

W praktyce umowa spółki jawnej określa także szereg innych kwestii, które warto już w umowie uszczegółowić, jak zasady reprezentacji i prowadzenie spraw w spółce, sposób podziału zysku czy podziału majątku w razie likwidacji spółki.

Rejestracja spółki jawnej w KRS

Drugim istotnym etapem tworzenia spółki jawnej jest jej zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym).

Spółka jawna powstaje bowiem dopiero z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenie spółki jawnej do KRS dokonywane jest na sądowych formularzach i powinno zawierać dane określone ściśle w kodeksie spółek handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012