Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec | Doradztwo strategiczne

Zakładanie i rejestracja spółek

Spółki handlowe to jedna z najpowszechniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga i doradza w zakładaniu spółek handlowych oraz ich bieżącej obsłudze prawnej.

Spółki jawne

Podstawowym typem handlowej spółki osobowej jest spółka jawna. Spółka ta może, po zarejestrowaniu, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i może być pozywana. Za zobowiązania spółki jawnej odpowiedzialność ponoszą całym swym majątkiem bez ograniczenia wszyscy wspólnicy solidarnie ze spółką. Co do zasady, decyzje w spółce podejmowane są w drodze uchwał wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Spółka jawna nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zakładanie spółek jawnych »

 

Spółki partnerskie

Spółka partnerska jest spółką osobową dedykowaną dla ściśle oznaczonego kręgu podmiotów wykonujących wolne zawody (między innymi dla adwokatów, lekarzy, architektów, maklerów, księgowych). Spółka ta może, po zarejestrowaniu, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i może być pozywana. W spółce partnerskiej rządzą szczególne zasady odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki. Wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być wyłączenie osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów wymienionych w kodeksie spółek handlowych. Spółka partnerska nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zakładanie spółek partnerskich »

 

Spółki komandytowe

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w ramach której co najmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli spółki za jej zobowiązania bez ograniczeń (komplementariusz), zaś odpowiedzialność co najmniej jednego ze wspólników jest ograniczona (komandytariusz). W praktyce, po wpłaceniu całości umówionego wkładu, komandytariusz nie ponosi w ogóle odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Spółka jest reprezentowana przez komplementariusza. Bardzo często wykorzystywaną konstrukcją jest spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. Spółka komandytowa nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zakładanie spółek komandytowych »

 

Spółki komandytowo-akcyjne

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, w ramach której co najmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli spółki za jej zobowiązania bez ograniczeń (komplementariusz), zaś co najmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem. W spółce tej, podobnie jak w spółkach kapitałowych, występuje kapitał zakładowy, jak też funkcjonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Spółka jest reprezentowana przez komplementariusza. Spółka komandytowo-akcyjna jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych »

Zapoznaj się z naszym artykułem Koniec spółek komandytowo-akcyjnych.

 

Spółki akcyjne

Spółka akcyjna jest spółka kapitałowa, która może być zawiązana przez jedną albo więcej osób, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakładanie spółek akcyjnych »

 

Proste spółki akcyjne

Uproszczona procedura rejestracji, której koszt to 1 zł – to niekwestionowany atut prostej spółki akcyjnej, czyli nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej udostępnionej przedsiębiorcom od 1 lipca 2021 r. Dlaczego to tak istotne? Ponieważ oznacza, że akcjonariuszem PSA można zostać nie posiadając majątku. Taka forma prowadzenia działalności oferuje także proste zasady funkcjonowania struktur zarządczych i likwidacji. Można ją założyć zarówno u notariusza, jak i nie wychodząc z domu. To atrakcyjna forma prawna prowadzenia biznesu dla start-upów, ale nie tylko.

 

Spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością »

 

Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje porady prawne związane z:

  • zakładaniem i likwidacją spółek,
  • wspomaganiem krajowych i transgranicznych procesów fuzji i przejęć,
  • tworzeniem oddziałów i przedstawicielstw,
  • opracowywaniem struktur holdingowych

Inne usługi

Transformacja spółki cywilnej w spółkę jawną powoduje, iż zmienia się całkowicie forma prawna działalności gospodarczej ze stosunku stricte umownego na podmiot prawa handlowego, który podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy spółki cywilnej stają się wspólnikami spółki jawnej z dniem wpisania spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną »

Opodatkowanie wielu zdarzeń gospodarczych zależy od miejsca w których zdarzenia te następują. Dzięki łączeniu wiedzy o sposobie opodatkowania aktywności gospodarczej w różnych państwach świata można rozplanowywać geograficznie pewne zdarzenia gospodarcze w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. Tego rodzaju działania, mające charakter międzynarodowego planowania podatkowego, stanowią w pełni legalną formułę korzystania z dostępnych instrumentów prawnych. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje tego rodzaju możliwości obywatelom Polski.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012