Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest, poza jednoosobową działalnością gospodarczą (JDG) jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form prowadzenia działalności. Według danych na początek 2022 r. zarejestrowanych było w Polsce niespełna 450 tysięcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Reguluje to Art. 151 §1 Kodeksu Spółek Handlowych. Najważniejszą, z punktu widzenia wspólników, cechą sp. z .o.o. jest brak odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki.

Założycielami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Pamiętać jednak należy, że jednoosobowej spółki z o.o. nie może założyć już istniejąca jednoosobowa spółka z o.o.

W zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne. W przeciwieństwie do wspólników spółki z o.o., w pewnych okolicznościach, członkowie zarządu spółki  mogą ponosić odpowiedzialność osobistą za jej zobowiązania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest opodatkowana podatkiem od osób prawnych CIT, w wysokości 9% lub 19% lub tzw. CIT-em Estońskim. Obowiązek podatkowy dla wspólników sp. z o.o., powstaje w chwili wypłaty dywidendy.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – sporządzenie umowy

 

Pierwszym etapem założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być konsultacja z radcą prawnym lub adwokatem w przedmiocie sporządzenia umowy spółki. Z konsultacji prawnej powinni skorzystać zarówno wspólnicy sp. z o.o. jak również przyszli członkowie zarządu.

Umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, który ma za zadanie określać firmę, siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki oraz wysokość kapitału zakładowego. Ponadto umowa spółki powinna określać czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników oraz czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może również ograniczać lub wyłączać wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W przypadku nie oznaczenia warunków spłat spadkobierców niewstępujących do spółki, takie ograniczenie lub wyłączenie jest bezskuteczne. Umowa sp. z o.o. powinna zostać podpisana przez wszystkich wspólników przed notariuszem, w asyście radcy prawnego lub adwokata, który doradzał wspólnikom przy sporządzaniu treści umowy spółki.

Warto również, przed podpisaniem aktu notarialnego, skonsultować treść umowy spółki z doradcą podatkowym w celu wyeliminowania ryzyk podatkowych oraz np. wyboru formy opodatkowania spółki czy zasad dystrybucji zysków albo opodatkowania wniesienia wkładów niepieniężnych. Począwszy od dnia 8 stycznia 2009 roku minimalny kapitał zakładowy, jaki należy wnieść do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000 złotych.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

 

Z dniem zawarcia umowy spółki, powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Pomimo braku osobowości prawnej, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, może również zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Dzień zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest często także dniem nabycia praw i obowiązków członków zarządu sp. z o.o. Od dnia ich powołania do zarządu, członkowie zarządu spółki mogą reprezentować spółkę na zewnątrz w zdarzeniach gospodarczych, korzystając ze swoich uprawnień.

Należy jednak pamiętać, że ponoszą przy tym odpowiedzialność cywilną, gospodarczą, karną i karnoskarbową za swoje decyzje oraz subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Z tego punktu widzenia dzień zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien być także dniem wyboru kancelarii prawnej lub prawno-podatkowej świadczącej bieżące doradztwo prawne i podatkowe dla spółki i jej członków zarządu.

Z dniem podpisania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością członkowie zarządu powinni również zdecydować o wyborze biura rachunkowego, które będzie prowadzić dla spółki księgi handlowe i rozliczać przed organami podatkowymi. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bowiem ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

 

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Kolejnym etapem zawiązywania się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgłoszenie sp. z o.o. do rejestru musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od jej zawiązania. Jeżeli spółka z o.o. nie zostanie zgłoszona do rejestru przedsiębiorców w tym terminie, to umowa, którą podpisali wspólnicy, ulega rozwiązaniu.

Z chwilą wpisu do rejestru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną. Sąd rejestrowy nadaje spółce numer KRS, NIP i REGON a dane spółki – wspólników oraz członków zarządu, pojawiają się w rejestrze i są dostępne publicznie.

 

Zakup zarejestrowanej (gotowej) spółki z o.o.

 

Niewątpliwie zakup gotowej spółki z o.o. stanowi dobrą alternatywę dla wspólników, którzy chcą rozpocząć działalność od razu. Zarejestrowana sp. z o.o. posiada bowiem pełną zdolność do czynności prawnych, a więc jest zarejestrowana w KRS, posiada NIP oraz REGON. Ma również reprezentację w postaci zarządu. W niektórych okolicznościach może być także zarejestrowana do VAT.

Na rynku istnieją podmioty zajmujące się rejestracją spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie w celu ich późniejszej odsprzedaży. Jednak decydując się na zakup gotowej spółki warto przeprowadzić szczegółowy due diligence zarówno prowadzonych dla niej ksiąg handlowych jak również historii zdarzeń gospodarczych. Należy także pamiętać, że aby móc w pełni wykorzystywać odkupioną spółkę z o.o. w działalności gospodarczej, niezbędne będzie dokonanie formalności związanych z przeniesieniem własności udziałów, zmianami w zarządzie oraz (najczęściej) zmianami adresu rejestracji. Będzie to wymagać zmian w umowie spółki i wizyty u notariusza.

Warto więc dokonać zakupu gotowej spółki w kancelarii prawnej lub przynajmniej skorzystać w tym zakresie z doradztwa prawnego radcy prawnego lub adwokata

Kancelaria Prawna Skarbiec posiada w swojej ofercie gotowe – zarejestrowane, wolne od jakichkolwiek wad prawnych i formalnych oraz obciążeń, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Świadczymy także wszelką pomoc prawną w ramach sprzedaży gotowych spółek z o.o.

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 

Od 13 października 2019 r., na podstawie Art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w ramach procedur przewidzianych przez ten akt prawny, wszystkie spółki prawa handlowego, w tym również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS, mają również obowiązek zgłaszania danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych do prowadzonego przez Ministra Finansów Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.