Kancelaria Prawna Skarbiec

Spółka komandytowo-akcyjna

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Pierwszym etapem powstania spółki komandytowo-akcyjnej jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowa spółki komandytowo-akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

W spółce komandytowo-akcyjnej można wyodrębnić dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy i akcjonariuszy. Komplementariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką i bez ograniczeń. To właśnie komplementariusz reprezentuje spółkę komandytowo-akcyjną. Z kolei akcjonariusz jest wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Umowa spółki komandytowo-akcyjnej powinna określać co najmniej firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez każdego komplementariusza i ich wartość, wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy są to akcje imienne, czy na okaziciela, liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, nazwiska i imiona albo firmy komplementariuszy, organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Spółka komandytowo-akcyjna to jedyna spółka osobowa, w której występuje kapitał zakładowy oraz walne zgromadzenie oraz w którym może pojawić się organ w postaci rady nadzorczej. Natomiast nie ma możliwości powołania w tego typu spółce zarządu.

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwisko jednego kub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”.

Zasadnicze decyzje w spółce komandytowo-akcyjnej zapadają w formie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jednak część decyzji w tematach o istotnym znaczeniu dla spółki wymaga dodatkowo uzyskania zgody wszystkich lub większości komplementariuszy, na przykład decyzje dotyczą zbycia przedsiębiorstwa, zbycia nieruchomości, podziału zysku, czy rozwiązania spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego, zatem opodatkowanie w tej spółce kształtuje się podobnie, jak w spółkach kapitałowych.

Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej
w KRS

Drugim istotnym etapem tworzenia spółki komandytowo-akcyjnej jest jej zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym).

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje bowiem dopiero z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie istnieje spółka komandytowo-akcyjna w organizacji (tak jak ma to miejsce w spółkach kapitałowych).

Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do KRS dokonywane jest na sądowych formularzach i powinno zawierać dane określone ściśle w kodeksie spółek handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012