Kancelaria Prawna Skarbiec

Spółka partnerska

Zakładanie spółki partnerskiej

Pierwszym etapem powstania spółki partnerskiej jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Umowa spółki partnerskiej powinna określać co najmniej firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez każdego partnera i ich wartość, określenie wolnego zawodu wykonywanego przez parterów w ramach spółki, nazwiska i imiona partnerów, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, a w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy – nazwiska i imiona tych partnerów.

Parterami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera oraz dodatkowo oznaczenie „spółka partnerska” lub „i partner” lub „i partnerzy”.

W spółce partnerskiej istnieje możliwość powołania zarządu. W sytuacji powołania zarządu spółki, to zarząd będzie wówczas prowadził sprawy spółki i ją reprezentował. Istotnym jest również fakt, iż do zarządu spółki partnerskiej można powołać osoby nie będące partnerami. W razie ustanowienia zarządu zastosowanie będą miały przepisy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące sprawowania zarządu. Powołanie zarządu jest celowe szczególnie w spółce partnerskiej o dużej liczbie partnerów.

W kwestii odpowiedzialności w spółce partnerskiej należy zaznaczyć, iż rozpatruje się ją niejako na dwóch płaszczyznach tj.:

  • odpowiedzialności związanej bezpośrednio z wykonywaniem przez partnera wolnego zawodu w spółce – w tym zakresie odpowiedzialność poszczególnych partnerów została ograniczona wyłącznie do zobowiązań będących następstwem ich własnych działań i zaniechań bądź działań lub zaniechań osób podległych bezpośrednio kierownictwu danego partnera. Tym samym następuje wyłączenie odpowiedzialności partnera za czynności pozostałych partnerów i ich podwładnych związanych z wykonywaniem zawodu. Warto jednak zaznaczyć, iż istnieje możliwość modyfikacji odpowiedzialności partnera w spółce. Wspólnicy mogą postanowić, iż jeden albo większa liczba partnerów będzie ponosić odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką za wszelkie zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów
  • odpowiedzialności za pozostałe zobowiązania spółki – w tym zakresie odpowiedzialność ponoszą wszyscy partnerzy osobiście całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi partnerami.

Umowa spółki powinna określać przedmiot działalności gospodarczej oraz wskazywać na czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

W praktyce umowa spółki partnerskiej określa także szereg innych kwestii, które warto już w umowie uszczegółowić, jak zasady reprezentacji i prowadzenie spraw w spółce, sposób podziału zysku czy podziału majątku w razie likwidacji spółki.

Rejestracja spółki partnerskiej w KRS

Drugim istotnym etapem tworzenia spółki partnerskiej jest jej zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym).

Spółka partnerska powstaje bowiem dopiero z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenie spółki partnerskiej do KRS dokonywane jest na sądowych formularzach i powinno zawierać dane określone ściśle w kodeksie spółek handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012